4/14/06

யாத்திரை [Voyage]-
பாடல்: கண்ணதாசன்

தமிழ் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்
Next Single Release: யாத்திரை [Voyage]- பாடல்: கண்ணதாசன்

Thanks to Udhaya and Raja Govindarajan.

Writing a melody line for a poem written by the greatest Poet of my time – “Kannadasan” is a genuine pleasure. You will find that how the words are tightly constructed, just ready to be composed as music. I realized why a musical genius like M.S.V adores this great poet. From a composers perspective, Kannadasan picks words that are perfectly ready for any “Sandam” where even a part timer [like yours faithfully] would have fun composing. When I read the Yathirai poem sent to me by Udhaya, believe it or not - the tune and arrangement just came to me from some where and was ready to be served without touching any instrument power. This is true inspiration;

The poem has about 50 lines of which I took 16. I took the liberty to add an interesting aspect. A set of chorus lines appreciating the great poet, Udhaya a fully developed fan of Kannadasan came out with those lines in matter of seconds.
Vocalists for this track - Introducing Anjali Vasudevan – Based out of Virginia, was referred to me by [Kansas] Raja Govindarajan. Anjali auditioned in my studio and at once impressed me a lot. Anjali can sing Hindi, Tamil, and English and talks few unknown languages [to me] like Pasthu, Arabic etc. Anjali also sang in another project [to be announced shortly]– of mine for a movie maker based out of Atlanta. She did backing vocals and some musical parts in Hindi, English and Pashthu in the other track. Very sweet person to work with, took all my inputs and worked hard to get the emotions right. I liked her unique tone; I hope you like it too; we did this recording in about 4 sessions. She is a new comer to recording arena and she definitely needs your encouragement.

You would find arrangements to be similar to 65-70s R&B/Jazz Genres, it was intentional. Kavingar Kannadasan in this poem talks about “Yathirai” [Journey.] As a fan of Kannadasan and Tamil language, it is a great pleasure for me to release this on Tamil New Years Day.

With this introduction, Yathirai – my first KANNADASAN song;

கருவினில் தொடங்கிய
குழந்தையின் யாத்திரை
உருவினில் முடிகின்றது -- சிறு
உருவத்தில் தொடங்கிய
மழலையின் யாத்திரை
பருவத்தில் முடிகின்றது!
பருவத்தில் தொடங்கிய
காதலின் யாத்திரை
பாதியில் முடிகின்றது -- வரும்
பாசமும் நேசமும்
மோசமும் வேஷமும்
ஞானத்தில் முடிகின்றது!.........


DOWNLOAD HERE....

0 comments: