12/15/05

வன்ஜத்தில் விழுந்தாய்யடா!

The Irony of the year, Indian Captain Rahul Dravid named Gangully as one of the main contributors in India’s victory over Sri Lanka, but something happened in the next 1800 seconds, Gangully gets the pink slip from the selection committee. Today BCCI president expressed shock over dropping Gangully; he also denied any senior board member interference. It seems the Mr. Pawar got the news from the TV. Duh! How can the so called selection committee never bother to inform the president when making an important decision? Gangully has severed Indian team for quite some time. Firing him is a major decision. How can this happen without the consent of team think tanks, board presidents, members etc. This is a clear case of personal vendetta and motivated from outside.

The irony #2 a former captain who revolutionized the team with commendable performances at home and aboard gets sacked by so called selection committee in which majority of the members have never seen triple figure mark in their test cricketing life. Pathetic! Gangully return to the India side is very remote; this might be end of the road for Dada. The only console at this time is - He is not first and he will not be the last to get such raw deals from these unscrupulous, politically governed so called BCCI selection process scheme. Sachin, Dravid, VVS, Sehwag – be prepared.


Today's POD-CASTING[PULAMBAL OF THE DAY CASTING]
  • உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறன்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா ..வருவதை எதிர் கொள்ளடா....
    செந்சோற்றுக் கடன் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து வன்ஜத்தில் விழுந்தாய்யடா....
  • 0 comments: